Το  Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5063845, η οποία έχει ενταχθεί με την αρ. πρωτ. 4777/1026/Α3/07.09.2020 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Ελλάδα εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη της γυναικείας απασχολησιμότητας μέσω της συμβουλευτικής καθοδήγησης, της κατάρτισης και της πιστοποίησης των γυναικών εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχολήσεως, σε κρίσιμες γενικές εργασιακές δεξιότητες, προκειμένου να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, με σκοπό την επίτευξη υψηλότερου επίπεδου αριστείας και επαγγελματικής ανέλιξης. Η πράξη απευθύνεται σε 5.490 εργαζόμενες γυναίκες σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας του Ιδιωτικού Τομέα. Η πράξη αναμένεται να προσφέρει στους ωφελούμενους συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση σε αντικείμενα που ενδυναμώνουν ουσιωδώς τις επαγγελματικές τους ικανότητες και τις προοπτικές απασχόλησης, βιωματικά εργαστήρια (coaching), καθώς και πιστοποίηση των προσφερομένων δεξιοτήτων. Για τον λόγο αυτό περιλαμβάνονται τα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα:

•           Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων

•           Διοργάνωση Πολιτιστικών – Επιστημονικών – Αθλητικών Εκδηλώσεων

•           Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας

•           Business Λογιστική - λογιστική και φοροτεχνική διαχείριση επιχειρήσεων

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενέργειες-δράσεις, αντίστοιχα για τον κάθε τύπο περιφερειών:

•           Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (6 συνεδρίες ανά ωφελούμενο).

•           Υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 100 ωρών.

•           Υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων που ενισχύουν τη γνώση όλων των πτυχών του εαυτού και συμβάλλουν στην αυτοβελτίωση.

•           Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

Το Έργο αφορά σε υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Βιωματικών εργαστηρίων (coaching) και Πιστοποίησης σε 5490 ωφελούμενες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Ενέργεια 1: Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (6 συνεδρίες ανά ωφελούμενο).

Ενέργεια 2: Υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 100 ωρών.

Ενέργεια 3: Υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων που ενισχύουν τη γνώση όλων των πτυχών του εαυτού και συμβάλλουν στην αυτοβελτίωση.

Ενέργεια 4: Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.


ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : (Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης)

Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης σχετίζεται με επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (6 συνεδρίες ανά ωφελούμενο). Στόχος της Ενέργειας αυτής είναι η ενίσχυση των ωφελούμενων για τη βέλτιστη χρήση των «αποθεμάτων» και των ικανοτήτων που διαθέτουν, μέσα από την παροχή νέων και καινοτόμων μεθόδων που εξασφαλίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη, την επαγγελματική τους ανέλιξη, την αύξηση της απασχολησιμότητάς τους.

Το περιεχόμενο των συναντήσεων – συνεδριών (2 συνεδρίες πριν την έναρξη της Κατάρτισης και οι υπόλοιπες κατά τη διάρκεια της κατάρτισης) αφορά στα ακόλουθα: 

 • Δημιουργία ατομικού φακέλου του ωφελούμενου ως προς την επαγγελματική εμπειρία και την εκπαίδευση/ κατάρτισή του.
 • Συμπλήρωση ψυχομετρικών εργαλείων και διαγνωστικών τεστ (Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, Λήψης Απόφασης, Αφαιρετικής & κριτικής σκέψης, Επικοινωνιακών & διαπροσωπικών δεξιοτήτων, Επιχειρηματικότητας & καινοτομίας κ.α.).
 • Αξιολόγηση των δεξιοτήτων των ωφελούμενων.
 • Ανίχνευση και αποτύπωση των εκπαιδευτικών αναγκών του ωφελούμενου.
 • Συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών εργαλείων και των διαγνωστικών τεστ σε σχέση με τους στόχους και τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ωφελούμενου.
 • Επιλογή του ενδεικνυόμενου αντικειμένου και επιπέδου κατάρτισης και της σχετικής πιστοποίησης.
 • Χαρτογράφηση επιθυμητικού επαγγελματικού προφίλ
 • Διερεύνηση ικανοτήτων, κλίσεων, ενδιαφερόντων
 • Υποστήριξη ως προς την καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα τον βοηθήσουν να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα την επαγγελματική του ζωή
 • Υποστήριξη και καθοδήγηση για την προσαρμογή στις επαγγελματικές απαιτήσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται στο νέο εργασιακό τοπίο που δημιουργείται μετά την εξάπλωση της επιδημίας του COVID-19

Διευκρινίζεται ότι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής καθοδήγησης θα γίνει είτε με διά ζώσης (facetoface) συναντήσεις Συμβούλων και ωφελούμενων είτε εξ’ αποστάσεως με τη χρήση του ΟΣΣ του Αναδόχου (οι λειτουργικότητες και προδιαγραφές του ΟΣΣ περιγράφονται στο Παράρτημα VIII της Διακήρυξης»).

Ο αριθμός συνεδριών που αντιστοιχεί στον κάθε ωφελούμενο είναι έξι (6) ατομικές συνεδρίες.

Η χρονική διάρκεια της κάθε συνεδρίας ορίζεται σε 45 λεπτά κατά μέσο όρο.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 (Υλοποίηση προγραμμάτων Κατάρτισης)

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου, το περιεχόμενό τους, οι σχετιζόμενες επαγγελματικές ειδικότητες, καθώς και οι εξειδικευμένες (επαγγελματικές) και “οριζόντιες” γνώσεις και δεξιότητες που αναμένεται να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι μετά το πέρας της κατάρτισης (Εκπαιδευτικοί Στόχοι) καλύπτουν το αντικείμενο των εργασιών, των εργασιακών καθηκόντων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούν κι εξετάζουν τα προβλεπόμενα Σχήματα Πιστοποίησης και, ταυτόχρονα, συνάδουν με την αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης, όπως αυτή έχει αναλυθεί εκτενώς στο εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης.

Τα Προγράμματα Κατάρτισης, το Περιεχόμενο των Προγραμμάτων Κατάρτισης και οι ώρες εκπαίδευσης περιλαμβάνονται στους Πίνακες που ακολουθούν.

Θεματικό Αντικείμενο 1: Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων

Ηωφελούμενη που καταρτίζεται στο πρόγραμμα αυτό,  μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, θα είναι σε θέση:

 • Να χτίζει μία αποτελεσματική εργασιακή ομάδα, επιλέγοντας τα κατάλληλα άτομα με βάση τα εργασιακά προσόντα τους, το ψυχολογικό τους προφίλ, να κατανέμουν ορθά ρόλους και να χτίζουν σχέσεις και ιεραρχίες
 • Να έχει ιδιαίτερα βελτιωμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, που του επιτρέπει να μεταφέρει με κατάλληλο, αποδεκτό και αποτελεσματικό τρόπο τις προθέσεις και τις αποφάσεις του
 • Να διαχειρίζεται συγκρούσεις εντός της εργασιακής ομάδας στην οποία λειτουργεί, και να διαχειρίζεται τα παράπονα, εσωτερικά κι εξωτερικά, για την ομάδα του
 • Να ηγείται ομάδων, με τρόπο που να επιφέρει αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους, ομαλές σχέσεις, ενθουσιώδη συμμετοχή, να διασφαλίζει ορθή ισορροπία κινήτρων και κυρώσεων και συνολικά αυξημένη απόδοση σε βάθος χρόνου
 • Να διαχειρίζεται ορθολογικά και αποτελεσματικά τις συνέπειες του άγχους που προκαλούν οι χρονικοί και οικονομικοί παράγοντες, τόσο στον εαυτό του όσο και στην ομάδα που
 • Να διαχειρίζεται τις κρίσεις που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της ομάδας του, από πλευράς αξιολόγησης και καθορισμού προτεραιοτήτων, διαχείρισης και κατανομής φόρτου εργασίας, διαπραγμάτευσης εναλλακτικών προσεγγίσεων
 • Να διαχειρίζεται τον προσωπικό και, ιδίως, τον διαθέσιμο ομαδικό εργασιακό χρόνο κατά τρόπο αποτελεσματικό και ορθολογικό.

Το αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης για Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων και δεξιοτήτων έχει ως ακολούθως:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΏΡΕΣ

1) Αρχές Πολιτικής φιλοσοφίας

1.1. Κοινωνική θεωρία και διοίκηση

1.2. Ανθρωπολογική σκέψη

1.3. Η ανθρωπολογία του φύλου , θεωρίες προσωπικότητας

12

2) Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

2.1 .Δυναμική και Διεργασίες Ομάδων

5

3) Μοντέλα διοίκησης

4

4) Οργανωτική συμπεριφορά

4.1. Οι οργανωτικές ικανότητες και η χρησιμότητά τους

4.2. Οι οργανωτικές ικανότητες στην επαγγελματική δραστηριότητα

4.3. Πώς ανιχνεύονται και πώς αναπτύσσονται οι οργανωτικές ικανότητες

4.4. Η ικανότητα οργάνωσης και τάξης

18

5) Στρατηγική διαχείριση

5.1. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της Στρατηγικής Διαχείρισης;

5.2. Διαμόρφωση Στρατηγικής

5

6) Καλλιέργεια Ηγετικών Ικανοτήτων

6.1. Η Ικανότητα στοχοθεσίας

6.2 Χτίσιμο εργασιακής ομάδας

6.3. Προϋποθέσεις αποτελεσματικής στοχοθεσίας

6.4. Τεχνικές για αποτελεσματική στοχοθεσία

14

7) Επικοινωνιακές Δεξιότητες

7.1. Πειθώ και Επιρροή

7.2. Ανάπτυξη Ηγετικών Ικανοτήτων και Συναισθηματικής Νοημοσύνης

5

8) Διαχείριση συγκρούσεων και παραπόνων

8.1. Μη παραγωγικές Συμπεριφορές

8.2. Σύγκρουση και Διαπραγματεύσεις

9

9) Διοικητικό δίκαιο

5

10) Διαχείριση χρόνου

10.1. Ικανότητα προσωπικής οργάνωσης του χρόνου

5

11) Διαχείριση άγχους

11.1. Είδη άγχους

11.2. Πηγές άγχους

11.3. Επιπτώσεις άγχους

11.4. Αντιμετώπιση άγχους

11.5. Τεχνικές χαλάρωσης

5

12) Διαχείριση κρίσεων

5

13) Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

2

14) Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

2

15) Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων

2

16) Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

100

 

Θεματικό Αντικείμενο 2: Διοργάνωση Πολιτιστικών – Επιστημονικών – Αθλητικών Εκδηλώσεων

Ο ωφελούμενος που καταρτίζεται στο πρόγραμμα αυτό,  μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, θα είναι σε θέση:

 • Να διαχειρίζεται την οργάνωση εκδηλώσεων σε όλες τους τις διαδοχικές φάσεις, από την βασική σύλληψη της επιθυμητής οργάνωσης από έναν πελάτη, τη διαμόρφωσή όλων των πτυχών της, την κοστολόγηση και την παρουσίαση διαφορετικών επιλογών σε πελάτες, την εξεύρεση συντελεστών, την μεταφορά των απαιτήσεων της εκδήλωσης, τον συντονισμό τους, τη διαχείριση των οικονομικών διαδικασιών της εκδήλωσης, τη διαχείριση και επίβλεψη της εκδήλωσης καθ’ εαυτής, και την αποτελεσματική διαχείριση της λήξης και των μετά-τη-λήξη διαδικασιών.
 • Να οργανώνει αποτελεσματικά την προώθηση εκδηλώσεων, προσδιορίζοντας, από κοινού με τον πελάτη το κοινό-στόχο της εκδήλωσης, να προσεγγίζει τα επί μέρους συστατικά του κοινού με τον κατάλληλότερο γι’ αυτά τρόπο (καμπάνια μέσω ΜΜΕ, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξατομικευμένη επικοινωνία – γραπτή ή/και προφορική), να έχει ανά πάσα στιγμή τον έλεγχο της απήχησης της προώθησης σε σχέση με τον τεθέντα στόχο, καθώς και να διαχειρίζεται τις μετά-τον-στόχο
 • Να διαχειρίζεται αποτελεσματικά Πολιτιστικούς Ψηφιακούς Πόρους

Το αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης για Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων και δεξιοτήτων έχει ως ακολούθως:

 

ANTIKEIMENO

ΏΡΕΣ

1.Αθλητικοί θεσμοί και νομοθεσία επιστημονικών-πολιτιστικών φορέων

4

2. Event Management –Οργάνωση Εκδηλώσεων

6

3. Αναγνώριση Καταναλωτή και εφαρμογές Marketing στον Αθλητισμό και Πολιτισμό

6

4. Διαχείριση οικονομικών πόρων

4.1. Χορηγίες

4.2. Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης

16

5. Διαχείριση Πολιτιστικών Ψηφιακών Πόρων

8

6. Ανθρώπινο προσωπικό

6.1 Μεθοδολογία συνέντευξης επιλογής

6.2 Εθελοντισμός

10

7. Γενικές αρχές λογιστικής διαχείρισης Πολιτιστικών-Επιστημονικών – Αθλητικών Οργανισμών

7.1 α. Ίδρυση , λειτουργία

β. Διαχείριση, έλεγχος μη κερδοσκοπικών οργανισμών πολιτισμού

7.2 Φορείς διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομίας (υπουργείο πολιτισμού, υποπτευόμενοι φορείς μουσεία)

7.3 Αθλητικοί φορείς, πολιτισμικά σωματεία , επιστημονικές ενώσεις ως αναπτυξιακό εργαλείο

16

8. Event promotion

14

9. Επίδειξη Κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας κα ευαισθησία σε θέματα σε θέματα φύλου

12

13) Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

2

14) Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

2

15) Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων

2

16) Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

100

 

Θεματικό Αντικείμενο 3: Business Λογιστική - λογιστική και φοροτεχνική διαχείριση επιχειρήσεων

Ο ωφελούμενος που καταρτίζεται στο πρόγραμμα αυτό, , μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, θα είναι σε θέση:

 • Να έχει πλήρη αντίληψη και δυνατότητα κατανόησης και παρακολούθησης της λογιστικής διαχείρισης επιχειρήσεων κάθε μεγέθους
 • Να έχει πλήρη αντίληψη, δυνατότητα κατανόησης και δυνατότητα αξιοποίησης της εμπορικής διαχείρισης κάθε μεγέθους επιχειρήσεων
 • Να έχει πλήρη αντίληψη, δυνατότητα κατανόησης και δυνατότητα σχεδιασμού της οικονομικής διαχείρισης των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους
 • Να αντιλαμβάνεται, να αξιοποιεί και να συνεισφέρει ενεργά στην ποιότητα και την καινοτομία της σύγχρονης επιχείρησης κάθε μεγέθους
 • Να αντιλαμβάνεται και αξιοποιεί την έννοια της επιχειρηματικότητας

Το αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης για Business Λογιστική - Λογιστική Και Φοροτεχνική Διαχείριση Επιχειρήσεων έχει ως ακολούθως:

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΏΡΕΣ

1) Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων

1.1. Σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον επιχειρήσεων (οικονομική κρίση, μεγέθη της οικονομίας)

1.2. Ανάγκες επιχειρήσεων για προσαρμογή στις νέες συνθήκες

1.3. Οργάνωση & Λειτουργία Επιχειρήσεων - Το Μάνατζμεντ στη σύγχρονη επιχείρηση

1.4. Βασικές αρχές οργάνωσης & λειτουργίας οικονομικού τμήματος και μηχανογραφημένου λογιστηρίου επιχειρήσεων

4

2) Λογιστική διαχείριση επιχειρήσεων

2.1. Βασικές Αρχές Λογιστικής & Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

2.2. Μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων Β' Κατηγορίας με τη χρήση επιλεγμένων εφαρμογών

2.3 Μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων Γ' Κατηγορίας με τη χρήση επιλεγμένων εφαρμογών (SoftoneERPEurofasmaEpsilonNetExtra Λογιστική Διαχείριση)

2.4. Νέος Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Ν. 4093 (ΦΕΚ 222 Α΄/12-11-2012)

2.5. Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων - ΟΕ – ΕΕ

2.6. Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων - ΕΠΕ-ΑΕ

2.7. Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ

24

3) Λογιστική – Εμπορική διαχείριση επιχειρήσεων

3.1. Μηχανογραφημένη Εμπορική Διαχείριση με τη χρήση επιλεγμένων εφαρμογών (SingularLogic Ορίζοντες, Εμπορική Διαχείριση Win, DeFacto - EpsilonNetBusinessUnit)

20

4) Οικονομική διαχείριση επιχειρήσεων

4.1. Βudgeting και Οικονομικός Προγραμματισμός της

4.2. Χρηματοοικονομική ανάλυση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης μέσω δεικτών – Αριθμοδείκτες

4.3 Χρηματοοικονομική Διοίκηση - Υποστήριξη & διαχείριση χρηματοοικονομικών εργασιών

4.4. ManagementReporting - Σύστημα Αναφορών για την παρακολούθηση αποκλίσεων και την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών

4.5 Οργάνωση Επιχειρήσεων με την αξιοποίηση ERP

24

5) Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση

5.1 Στρατηγικές για καινοτομία: Μοντέλα ανάπτυξης και διαχείρισης

Οικολογική Καινοτομία - Πράσινη οικονομία και επιχειρηματικότητα

5.2 Χρήση εργαλείων νέας τεχνολογίας και εξειδικευμένων εφαρμογών στην οργάνωση των επιχ/σεων

5.3 Εταιρική κοινωνική ευθύνη (αρχές επιχειρηματικής κοινωνικής ηθικής, περιοχές ευθύνης επιχειρήσεων, βιώσιμη ανάπτυξη, στρατηγική και λήψη αποφάσεων κοινωνικής

5.4 Οργανωσιακός σχεδιασμός και διαδικασίες διαχείρισης έντυπων και ηλεκτρονικών αρχείων σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 15489 – 1/2001

5.5 Ποιότητα στην εξυπηρέτηση πελατών– QualityCustomerService

5.6 Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων και χειρισμός αντιρρήσεων με βάση το πρότυπο ISO 10002:2004

10

6) Επιχειρηματικότητα

6.1. Καινοτομία και επιχειρηματικότητα

6.2 Εξωστρέφεια και ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας

6.3 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (SocialEntrepreneurship)

6.4 Σύγχρονες μορφές επιχειρηματικότητας : Ηλεκτρονικό Επιχειρείν - Ανάπτυξη Πωλήσεων μέσω Διαδικτύου και ηλεκτρονικό εμπόριο

10

7) Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

2

8) Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

2

9) Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων

2

10) Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

100

 

Θεματικό Αντικείμενο 4: Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Ο ωφελούμενος που καταρτίζεται στο πρόγραμμα αυτό,  μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, θα είναι σε θέση:

 • Να αντιλαμβάνεται το περιεχόμενο των εννοιών της Τεχνολογίας, της Καινοτομίας και της Στρατηγικής στον χώρο των επιχειρήσεων, καθώς και τη διασύνδεσή τους
 • Να αντιλαμβάνεται και να είναι σε θέση να αξιοποιεί τη συμβολή και την επίδραση των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις
 • Να γνωρίζει και να είναι σε θέση να αξιοποιεί τις υφιστάμενες δυνατότητες χρηματοδότησης της χρήσης νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης για τη Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας έχει ως ακολούθως:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΏΡΕΣ

1) Εννοιολογική Οριοθέτηση και Περιεχόμενο της Διαχείρισης της τεχνολογίας, της Πληροφορικής (Πληροφοριακά Σύστημα Διοίκησης Επιχειρήσεις πχ. ΜIS, ERP κα)

1.1. Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης και των προοπτικών που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες

1.2. H εξέλιξη της τεχνολογίας και των αγορών

1.3. Η έννοια του κύκλου ζωής

1.4. Ο κύκλος της Ζωής της τεχνολογίας (Technologycycle)

1.5. Ο κύκλος ζωής της αγοράς (marketcycle)

23

2) Τεχνολογία, Καινοτομία, και Στρατηγική

2.1. Ανάπτυξη, διαχείριση e-shop δραστηριοτήτων

2.2. Αξιολόγηση επίδοσης με χρήση Δεικτών Απόδοσης (keyperformanceIndicators)

2.3. Επιλογή τεχνολογικών προγραμμάτων

2.4. Οργανωτικές ικανότητες για την ανάπτυξη καινοτομίας

23

3) Μεταφορά Τεχνολογίας και Τεχνολογικές συνεργασίες

3.1 Ψηφιακό Μάρκετινγκ

3.2 Διαχείριση της Αλλαγής «Μετάβαση από παραδοσιακό τρόπο εργασίας στο μοντέλο της τηλεργασίας»

10

4) Μελέτη της συμβολής του κλάδου των Νέων Τεχνολογιών στο χώρο των Επιχειρήσεων: Κατάσταση και Προοπτικές

10

5) H χρηματοδότηση της Καινοτομίας -Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις-ΕΣΠΑ

5.1. Η καινοτομία στην Ελλάδα: Η εικόνα των Ελληνικών Γυναικείων επιχειρήσεων

5.2. Παρουσίαση κρίσιμων παραμέτρων της σύγχρονης Επιχειρηματικότητας, Πλήρες πλέγμα εργαλείων και μηχανισμών ενίσχυσης της επενδυτικής δραστηριότητας.

5.3. Σύγχρονα μέσα ενίσχυσης καινοτόμων ιδεών, όπως venturecapital, businessangels και streetfunding.

5.4. Ανάλυση και Αξιολόγηση των Κοινοτικών Πολιτικών για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

18

6) Νομικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου

8

7) Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

2

8) Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

2

9) Βασικές αρχές λειτουργίας των Επιχειρήσεων

2

10) Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

100


ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 
Υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων

Τα βιωματικά εργαστήρια στοχεύουν στην ενίσχυση των γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτώνται στο θεωρητικό μέρος της κατάρτισης και συμβάλλουν στην αφομοίωση των τεχνικών διοίκησης και διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων μίας εταιρείας. Με την υλοποίηση των εργαστηρίων αυτών επιδιώκεται:

 • η εξοικείωση με τις τεχνικές διοίκησης
 • η εξοικείωσή με την εργασία σε ομάδες, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιούν και οι ίδιοι τη διαδικασία.
 • η διαχείριση των διαπροσωπικών συγκρούσεων και η αντιμετώπιση κρίσεων.
 • η εμβάθυνση σε ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα, τη νομοθεσία, την ασφάλεια δεδομένων κ.ά. ώστε να καλλιεργηθεί η ικανότητα να επιβιώνουν σε επαγγελματικά περιβάλλοντα, προάγοντας παράλληλα και την εύρυθμη επαγγελματική συνεργασία με τους συνεργάτες ή υφισταμένους τους.
 • ο εντοπισμός «τυφλών σημείων» της κάθε συμμετέχουσας, των λανθασμένων πεποιθήσεων και γνωστικών σφαλμάτων, η διερεύνηση βασικών θετικών και αρνητικών συναισθημάτων και η εξάσκηση στη διαχείριση συγκρούσεων, η ενεργή αναζήτηση προσωπικών περιορισμών ή θεμάτων κατά την εργασία τους.

Προκειμένου να επιτευχθούν ρεαλιστικά οι παραπάνω στόχοι, η υλοποίηση των βιωματικών εργαστηρίων θα γίνει με επίκεντρο την εκτέλεση επιχειρηματικής προσομοίωσης (businesssimulation), βασιζόμενη σε δομημένα σενάρια, τα οποία θα περιλαμβάνουν την προσομοίωση και την εμπέδωση των ειδικών θεματικών αντικειμένων της παρασχεθείσας κατάρτισης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους, θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες και θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, είτε με τη μέθοδο της φυσικής παρουσίας (εξεταζόμενων και επιτηρητών) είτε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως επιτήρησης (proctoring), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο ή ΕΟΠΠΕΠ.

Η πιστοποίηση αφορά συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων του συνόλου των καταρτισθέντων.

Το γνωστικό περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Πράξης συνάδει με τα κάτωθι Σχήματα Πιστοποίησης καθώς καλύπτει το αντικείμενο εργασιών, εργασιακών καθηκόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούν και εξετάζουν τα εν λόγω Σχήματα Πιστοποίησης ή ισοδύναμα πρότυπα

Σχήματα Πιστοποίησης.

Α/Α

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1

Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων

Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων

2

Διοργάνωση Πολιτιστικών – Επιστημονικών – Αθλητικών Εκδηλώσεων

Διοργάνωση Πολιτιστικών – Επιστημονικών – Αθλητικών Εκδηλώσεων

3

Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας

4

Business Λογιστική - λογιστική και φοροτεχνική διαχείριση επιχειρήσεων

Business Λογιστική - λογιστική και φοροτεχνική διαχείριση επιχειρήσεων

 

Όροι υλοποίησης του Προγράμματος

 • Για το σύνολο των ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης του έργου θα δίδεται η δυνατότητα να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Σύνολο ωρών κατάρτισης: 100 ώρες θεωρητικής κατάρτισης για όλα τα αντικείμενα κατάρτισης και σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα.
 • Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής άσκησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, για τα προγράμματα που υλοποιούνται δια ζώσης, ή με τη μέθοδο της Συμβατικής/Μικτής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων.
 • Η ημερήσια εκπαίδευση/κατάρτιση διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων/εργαζομένων(Αφορά τη σύγχρονη τηλεκατάρτιση και τη συμβατική κατάρτιση).
 • Οι ώρες της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης για όλα τα προγράμματα θα πρέπει να υλοποιούνται από τους συμμετέχοντες εργαζόμενους σε ώρες και ημέρες που οι ίδιοι επιλέγουν.
 • Η εκπαίδευση / κατάρτιση και ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα, για τα προγράμματα που υλοποιούνται δια ζώσης, ή με τη μέθοδο της Συμβατικής/Μικτής κατάρτισης και της Σύγχρονης τηλεκατάρτισης.
 • Κατά την υλοποίηση της κατάρτισης (στα προγράμματα Συμβατικής και Μικτής Κατάρτισης), εφόσον η διάρκειά της υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες ημερησίως, θα χορηγούνται εδέσματα /χυμοί/καφέ στους καταρτιζόμενους από τον Πάροχο Κατάρτισης.
 • Δεν επιτρέπεται η θεωρητική κατάρτιση, καθώς και η σύγχρονη τηλεκατάρτιση τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες, για τα προγράμματα που υλοποιούνται δια ζώσης, ή με τη μέθοδο της Συμβατικής/Μικτής κατάρτισης ,όπως αυτές ορίζονται για τους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με το ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθμ. 748 της 5/13 Σεπτεμβρίου 1966 ΦΕΚ Α 179 «Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας», όπως ισχύει.
 • Το σύνολο των καταρτιζομένων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει στην προγραμματιζόμενη εξέταση για την πιστοποίηση, εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης του τμήματος κατάρτισης. Εφόσον απουσιάσει ή αποτύχει στην αρχικώς προγραμματισμένη εξέταση, θα του δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε μία προγραμματισμένη επανεξέταση.

Διευκρινίζεται το εξής:

 Α. Αν κάποιος δεν προσέλθει στη αρχικώς προγραμματισμένη εξέταση τότε είναι δεσμευτικό να προσέλθει στην επανεξέταση, αλλιώς δεν λαμβάνει επίδομα.

Β. Αν κάποιος προσέλθει στην 1η εξέταση αλλά αποτύχει, τότε του δίνεται η δυνατότητα επεναξέτασης αλλά ακόμη και σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής στην 2η εξέταση (επανεξέταση) λαμβάνει κανονικά το επίδομα. Οπότε πρέπει να έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε μια εξεταστική διαδικασία ο ωφελούμενος (ανεξαρτήτως αποτελέσματος) ώστε να έχει δικαίωμα λήψης του επιδόματος

Η εξέταση και η επανεξέταση θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο/ηκαταρτιζόμενος/η, κατόπιν αιτιολόγησης, αδυνατεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις και στις επανεξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δύναται να εξεταστεί σε διαφορετική ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας πιστοποίησης δύναται να διενεργήσει εξετάσεις σε ημερομηνίες άλλες από τις αρχικώς προγραμματισμένες.

Σε κάθε Καταρτιζόμενη που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης και θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις που θέτει το κάθε Σχήμα Πιστοποίησης (τυπικά προσόντα, επαγγελματική εμπειρία, τεχνική εκπαίδευση, κ.α.) θα του χορηγείται το αντίστοιχο Πιστοποιητικό από τον συνεργαζόμενο με τον Ανάδοχο, Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του σχήματος Πιστοποίησης, καθώς επίσης και στην περίπτωση αποτυχίας του Καταρτιζόμενου στις εξετάσεις, χορηγείται από τον Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία θα φέρει το όνομα του ωφελούμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, στις οποίες συμμετείχε.

 Η διαδικασία πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος για τους καταρτιζόμενους (εξέταση και επανεξέταση εφόσον απαιτηθεί)

Η συμμετοχή των καταρτιζομένων στο σύνολο των Ενεργειών είναι υποχρεωτική, ενώ όποιος καταρτιζόμενος/η δεν ολοκληρώσει το σύνολο των Ενεργειών δε δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα. Για όλα τα προγράμματα, επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων μέχρι του ποσοστού 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος (δηλαδή μέχρι δέκα (10) ώρες), ανεξάρτητα από τη μέθοδο υλοποίησης του κάθε προγράμματος. Ως απουσία λογίζεται η μη παρακολούθηση του προγράμματος στις προγραμματισμένες ώρες τόσο στη δια ζώσης διδασκαλία σε φυσική αίθουσα όσο και στη σύγχρονη τηλεκατάρτιση που πραγματοποιείται μέσω της ταυτόχρονης παρακολούθησης όλων των συμμετεχόντων σε ηλεκτρονική αίθουσα. Για τις ώρες της ασύγχρονης εκπαίδευσης δηλαδή μη ταυτόχρονης παρακολούθησης οι απουσίες υπολογίζονται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ανάλογα με τις ώρες που ο κάθε καταρτιζόμενος δεν ολοκλήρωσε την εκπαίδευση, σύμφωνα με τις προκαθορισμένες ώρες αυτών. Οι ώρες απουσιών κάθε ωφελούμενου αφαιρούνται αντιστοίχως από το εκπαιδευτικό του επίδομα. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το μέγιστο ποσοστό επιτρεπτών απουσιών αυξάνεται στο 20% (δηλαδή μέχρι είκοσι  (20) ώρες) εφόσον προσκομισθεί από τον ωφελούμενο η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας που του έχει χορηγηθεί από υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ του ΕΦΚΑ. Το ίδιο μέγιστο ποσοστό 20% ισχύει και για τους καταρτιζόμενους των ίδιων προγραμμάτων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος του παρόχου κατάρτισης θα πρέπει να μεσολαβήσει και να βοηθήσει τον καταρτιζόμενο να καλύψει τη διδακτική ύλη, για να μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος.

Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω των ανωτέρω μέγιστων επιτρεπτών ορίων απουσιών δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής των ωφελούμενων στην πρώτη εξέταση πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, ο ωφελούμενος δύναται να συμμετάσχει στη δεύτερη προγραμματισμένη εξέταση (επαναληπτική εξέταση). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο ωφελούμενος, κατόπιν αιτιολόγησης, αδυνατεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις και στις επαναληπτικές εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δύναται να εξεταστεί σε διαφορετική ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας πιστοποίησης δύναται να διενεργήσει εξετάσεις σε ημερομηνίες άλλες από τις προγραμματισμένες, εντός του ορίου που ορίζει η παρούσα. Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω των ανωτέρω μέγιστων επιτρεπτών ορίων απουσιών ή δεν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος. Σε περίπτωση που ωφελούμενος δεν συμπληρώσει τον προκαθορισμένο αριθμό ωρών βάσει των υλοποιούμενων με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης προγραμμάτων, δεν δικαιούται εκπαιδευτικού επιδόματος. Ο έλεγχος γίνεται ανά ενότητα με βάση τις εγκεκριμένες ώρες κάθε ενότητας.

Τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι καταρτιζόμενοι ικανοποιούν τους όρους και τις απαιτήσεις συμμετοχής και επιλεξιμότητας βάσει του προγράμματος, καθώς επίσης και έχουν συμμετάσχει και ολοκληρώσει υποχρεωτικά:

 • τις προβλεπόμενες συνεδρίες της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής,
 • την Κατάρτιση,
 • Τη συμμετοχή στα βιωματικά εργαστήρια
 • τη διαδικασία πιστοποίησης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 € μικτά/ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο: Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 €. Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι: 100 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 500,00 €.

Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% ή του 20% επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.  Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών που περιγράφονται ανωτέρω, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.